Quote

Amoniak jest gazem nie tylko toksycznym, ale również palnym. Przechowywany w zbiornikach może ulec zapłonowi pod wpływem wysokiej temperatury. Dolna granica wybuchowości amoniaku wynosi 15%, natomiast górna – 28%.