Quote

Jedynymi z fundamentalnych parametrów pozwalających zaprojektować skuteczny system przeciwwybuchowy są maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax oraz stała wybuchowości Kst. Warto zaznaczyć, że zależą one m.in. od rodzaju danego produktu / surowca lub stopnia jego rozdrobnienia. Dlatego też w większości przypadków dane literaturowe nie pozwalają w sposób jednoznaczny określić ich wartości. Pomagamy w wykonaniu badania parametrów wybuchowości pyłów oraz substancji ciekłych i gazowych poprzez współpracę z wieloma laboratoriami oraz instytutami badawczymi.