Ogólne warunki zakupu

Ostatnia wersja w formacie PDF:

Wersja 1/11/02/2019

Pobierz Adobe Reader – darmowy program do odczytu plików w formacie PDF: pobierz


Treść najnowszej wersji „Ogólnych warunków zakupu” – wersja 1/11/02/2019

Ogólne Warunki Zakupu – wersja skrócona („OWZ”) obowiązujące w spółce: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS 0000409409) będące integralną częścią każdego zamówienia składanego przez Zamawiającego o treści:

 1. Zamawiający – Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 2. Zamówienie – oświadczenie Zamawiającego, w którym Zamawiający zleca Dostawcy Dostawę lub Usługi lub Roboty Budowlane
 3. Dostawa – nabywanie przez Zamawiającego rzeczy, praw lub innych dóbr w szczególności w ramach umowy sprzedaży lub dostawy,
 4. Roboty budowlane – wykonywanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu tej ustawy
 5. Usługi – świadczenie, inne niż będące przedmiotem Dostawy lub Robót Budowlanych.
 6. Ilekroć jest mowa dalej o Dostawie należy przez to rozumieć nie tylko Dostawę, ale też Usługi i Roboty Budowlane, chyba, że inaczej wskazano w OWZ.
 7. Dostawca – podmiot wykonujący Dostawy, Roboty Budowalne lub Usługi na rzecz Zamawiającego.
 8. W ramach Dostawy Dostawca dostarcza komplet niezbędnej dokumentacji, w tym stosowne certyfikaty, atesty, instrukcje, dokument gwarancji, itp.
 9. Dostawa częściowa nie jest możliwa, chyba, że za uprzednią zgodą Zamawiającego.
 10. Dostawa przed terminem jest dopuszczalna, za uprzednią zgodą Zamawiającego.
 11. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy, a koszty opakowania są uwzględnione w cenie Dostawy.
 12. Cena Dostawy jest sztywna i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z Dostawą.
 13. Faktura może być wystawiona najwcześniej po zrealizowaniu kompletnej Dostawy (w rozumieniu pkt 8 powyżej), dodatkowo w przypadku Usług i Robót Budowlanych – po podpisaniu protokołu odbioru dotyczącego Usług lub Robót Budowlanych bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
 14. Termin płatności wynosi 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na adres określony w punkcie 16 poniżej.
 15. Dane do faktury: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Pasternik 94A, 31-354 Kraków
 16. Dane (adres) dostawy i wysyłki faktury: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Spacerowa 5, 32-083 Balice, chyba, że Zamawiający inaczej wskazał w Zamówieniu.
 17. Ta sama faktura może dotyczyć tylko jednego zamówienia.
 18. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania płatności faktury za Dostawę do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę zgłoszonej przez Zamawiającego po Dostawie.
 19. Zamawiający zastrzega możliwość anulowania (zrezygnowania z) Zamówienia bez podawania przyczyny w całości lub części:
  • w terminie do 7 dni od jego złożenia Zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu,
  • w terminie późniejszym – za zwrotem Dostawcy uzasadnionych i zarazem faktycznie poniesionych przez Dostawcę do czasu zrezygnowania z Zamówienia kosztów Dostawy.
 20. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od daty wystawienia faktury przez Dostawcę zgodnie z punktem 13 powyżej.
 21. Treść Zamówienia oraz wszelka korespondencja kierowana do Dostawcy przed jak i po złożeniu Zamówienia są objęte tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bezterminowo i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, a Dostawca jest zobligowany zachować niezbędne środki bezpieczeństwa w stosunku do nich, nie gorsze niż stosuje do w celu zabezpieczenia własnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
 22. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 23. Zamówienie / umowa zawierana przez Dostawę z Zamawiającym podlega przepisom prawa polskiego.
 24. Wszelkie spory wynikające z Zamówienia lub umowy zawartej przez Dostawcę z Zamawiającym, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej w rozsądnym terminie będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
 25. Data wejścia w życie OWZ – 11.02.2019r.