IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INDEX
SEVESO, bezpieczeństwo procesowe, wybuchowe i pożarowe w przemyśle chemicznym

pod patronatem i we współpracy z najważniejszymi firmami i organizacjami branży chemicznej w Polsce

6-7 października 2016 / Kraków / Polska

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia INDEX jest szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. W tym celu na całym świecie organizowane są szkolenia, konferencje oraz seminaria o charakterze szkoleniowym. Podczas tych wydarzeń swoje prelekcje wygłaszają Eksperci INDEX będący praktykami, członkami grup roboczych i komisji normalizacyjnych, a także zaproszeni goście.

W Polsce najważniejszym wydarzeniem w tym zakresie jest, organizowana w cyklu dwuletnim, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INDEX.

RELACJA Z WYDARZENIA

Zobacz relację z konferencji INDEX 2016

Weź udział w unikatowych pokazach wybuchów i systemów ochronnych

Konferencja INDEX to unikatowa okazja aby wziąć udział w demonstracyjnych pokazach wybuchów i systemów ochronnych w jeszcze większej skali niż dotychczas. Poczuj siłę wybuchu na własnej skórze. Dowiedz się jak potężna energia drzemie gazach i pyłach powszechnie stosowanych w przemyśle. Obejrzyj relację z poprzedniej edycji konferencji.

 

O CZYM I DLA KOGO

O czym?

Podczas konferencji poruszać będziemy takie zagadnienia jak: SEVESO – zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo wybuchowe, bezpieczeństwo pożarowe

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest głównie do branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, farb i lakierów, biur projektowych i inżynierskich oraz organizacji państwowych i firmy ubezpieczeniowych. W konferencji powinni w szczególności wziąć udział przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej działów technicznych w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie ruchu.

Program konferencji*

Dzień 1. – 6 października 2016

8:00 – 8:30

Rejestracja i poczęstunek

8:30 – 8:35

Mowa powitalna – Bartosz Wolff

Blok I: SEVESO – zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

8:35 – 9:10

Perspektywa Polska – obowiązki przedsiębiorstw z zakresu wdrożenia zaostrzonych procedur bezpieczeństwa w kontekście Seveso III

Dr Sergiusz Urban
Specjalista w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski. Brał udział przy realizacji wielu inwestycji przemysłowych w tym m.in. współpracował z Orlen Upstream sp. z o.o. i Talisman Energy Polska sp. z o.o., doradzał frimom Ciech, EDF Polska, CERAC oraz IKEA. Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska oraz ściśle współpracuje z zespołem fuzji i przejęć, prawa energetycznego i projektów infrastrukturalnych. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

9:10 – 9:45

System zarządzania bezpieczeństwem procesowym w PKN ORLEN S.A.

Agnieszka Majchrzak
Realizuje działania związane z zapewnieniem zgodności funkcjonowania PKN ORLEN S.A. w obszarze wymogów regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom oraz bezpieczeństwa procesowego, w tym m.in. tworzenia wewnętrznych aktów organizacyjnych Spółki, opracowywania i uzgadniania treści dokumentów dla obiektów Spółki zaklasyfikowanych jako zakłady o zwiększonym/dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, współpracy z organami administracji publicznej, prowadzi i uczestniczy w analizach zagrożeń (np. HAZOP, PHA), uczestniczy w procesie opiniowania projektów krajowych regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom. Auditor wewnętrzny PKN ORLEN S.A. zintegrowanego systemu zarządzania (PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO14001, PN-N 9001, PN-EN ISO 27000). Wielokrotny prelegent w trakcie konferencji branżowych dotyczących bezpieczeństwa procesowego.

9:45 – 10:20

Zagrożenia poważnymi awariami i kontrola zakładów w kontekście wymogów dyrektywy Seveso III

Paweł Ciećko
Od 2007 r. roku pełni funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W latach 2003-2007 pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Studiował na wydziale medycyny weterynaryjnej i wydziale zootechnicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uzyskując w 1995 r. tytuł magistra inżyniera zootechnika. W roku 1998 ukończył studia podyplomowe na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kierunku Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. W latach 1994-1997 uczestniczył w szkoleniach organizowanych w kraju i zagranicą. W okresie 1996-1998 pracował m.in. w KRD-IG Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jako główny specjalista ds. informacji. W latach 1998-2002/05 pełnił funkcję Dyrektora Biura w Krajowej Radzie Drobiarstwa Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od 16 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

10:20 – 10:50

W świetle nowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – SEVESO III

Grzegorz Malewicz
specjalista w Biurze Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA

10:50 – 11:00

coffee cupPrzerwa kawowa

11:00 – 11:30

Panel dyskusyjny – Zarządzanie ryzykiem związanym z poważnymi awariami oraz polityką bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym (wyzwania i trudności dla przedsiębiorców)

Prowadzący: Marek Kwiatkowski
Od 2009 r. Główny Specjalista ds. Prewencji w firmie Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. Autor wielu projektów naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych oraz Doradca ds. ochrony infrastruktury krytycznej w międzynarodowym programie „European Programme For Critical Infastructure Protection – Towards A Regional Strategy Of Critical Infrastructure Protection In The Baltic Sea Region”. Członek Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Senatu Uczelni w kadencji 2008- 2012 oraz Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego działającej pod egidą GIP, KG PSP oraz GIOŚ. Autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz logistyki.

Udział wezmą:

Tomasz Guzikowski
Związany z GRUPĄ CIECH gdzie m.in. pełni funkcję Koordynatora ds BHP. Posiada 20-letnie doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa. Począwszy od bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i ciągłości produkcji, poprzez bezpieczeństwo osobowe i informacji, a skończywszy na bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie p.poż. m.in. w budownictwie i dużych zakładach produkcyjnych.

Grzegorz Malewicz
specjalista w Biurze Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA

Lucyna Stajniak
Pełnomocnik Dyrektora ds. poważnych awarii, Z-ca Kierownika Sekcji Ochrony Środowiska. Obecne miejsce pracy NITROERG S.A. Krupski Młyn. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, systemu zarządzania jakością ISO 9001. Ukończyła Uniwersytet Opolski kierunek Inżynieria Środowiska, Ochrona środowiska w 2000r. Ukończone studia podyplomowe Szkoła Główna Pożarnictwa Warszawa – Zapobieganie stratom w przemyśle.

Andrzej Wolff
Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Autor lub współautor ponad 90 opracowań Oceny Ryzyka Wybuchu, przeszło 100 opracowań Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz kilkudziesięciu audytów, opinii i ekspertyz dla wiodących zakładów przemysłowych w Polsce. Prowadzący licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Inicjator idei wdrażania systemów zabezpieczeń przed wybuchem w przemyśle. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Grzegorz Jekiełek
Przedstawiciel koncernu Synthos

Piotr Nowakowski
Od 1991 roku pracownik produkcyjny chemicznej firmy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. W ciągu 25 lat kariery zawodowej zajmował stanowiska pracownika obsługi urządzeń chemicznych, sterowniczego procesów chemicznych oraz mistrza zmiany kierując zespołem pracowników. Od siedmiu lat, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, piastuje stanowisko Społecznego Inspektora Pracy obejmując swym działaniem obszar wydziału produkcyjnego. Od trzech lat pełni rolę Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Blok II: Bezpieczeństwo procesowe

11:30 – 12:05

Zagadnienia bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego na etapie projektu i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

Tomasz Smólczyk
Od początku kariery zawodowej związany jest z UDT, na początku pracowałem w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego, następnie w Oddziale UDT w Poznaniu, aktualnie w Departamencie Certyfikacji i Oceny Zgodności Centrali UDT. W międzyczasie zdobyłem doświadczenie w projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji układów automatyki przemysłowej dla m.in. dla ciepłownictwa, systemów uzdatniania wody i innych.
Wykonywałem analizy HAZOP dla różnych instalacji procesowych oraz ciśnieniowych oraz przypisanie poziomów nienaruszalności SIL w wyżej wymieniowych instalacjach.
Aktualnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem funkcjonalnym instalacji ciśnieniowych ale najbliższe są mi zagadnienia związane z układami automatyki zabezpieczającej urządzeń oraz instalacji ciśnieniowych.

12:05 – 12:40

System zarządzania procesem produkcyjnym w zakładach przemysłowych

Sebastian Słaboszewski
Brał udział przy realizacji wielu inwestycji przemysłowych związanych z dostosowaniem pojedynczych urządzeń, jak i całych instalacji do aktualnych wymagań przepisów prawnych, implementujących m.in. dyrektywy ATEX. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Autor wielu publikacji technicznych, uczestnik i wykładowca na wielu konferencjach naukowo-technicznych związanych z tematyką bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

12:40 – 13:15

Identyfikacja listy zdarzeń awaryjnych z wykorzystaniem badania HAZOP dla projektu instalacji kotłowej z kotłem pyłowym opalanym węglem kamiennym

Paweł Wąsowicz
Niezależny specjalista – praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa systemów maszynowych; autor i współautor wielu projektów analitycznych. Prowadzi szkolenia programowe i dedykowane z zakresu analiz ryzyka w systemach technicznych dla różnych gałęzi branżowych przemysłu procesowego i maszynowego. Autor i współautor artykułów w czasopismach branżowych i wystąpień na konferencjach naukowo – technicznych. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (z zakresu „Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych”).

13:15 – 13:25

coffee cupPrzerwa kawowa

13:25 – 14:00

Zdefiniowanie przedmiotu w projekcie inwestycyjnym
Ocena ryzyka projektu w związku z przyszłym przedmiotem umowy

Marcin Jamrozik
Specjalizuje się w szczególności w doradztwie prawnym przy realizacji projektów inwestycyjnych. Działa również w zakresie ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości. W zakresie projektów inwestycyjnych prowadził min. obsługę prawną inwestycji liniowej – pierwszego w Polsce całkowicie prywatnego rurociągu przesyłającego tlen. Jest ekspertem w zakresie prawa spółdzielczego. Prowadzi procesy przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego.

14:00 – 14:30

Modernizacja instalacji produkcyjnej typu IPPC w świetle prawa ochrony środowiska, dozoru technicznego oraz uregulowań prawnych związanych z bezpieczeństwem procesowym na wybranym przykładzie

Wacław Smardzewski
Technolog Procesowy z wieloletnim doświadczaniem w przemyśle petrochemicznym, naftowym i ochrony środowiska (gazy, pary, pyły). Zdobywał doświadczenie w produkcji i utrzymania ruchu firm produkcyjnych, oraz w jednostkach projektujących i doradczych. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy i wykonawstwa instalacji przemysłowych, konstrukcji stalowych, zbiorników i aparatów. Organizował i prowadził analizy HAZOP m.in. dla PKN ORLEN, PCC EXCOL. Prowadził również oceny ryzyka na etapie projektowym, zgodnie z normą PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka dla potrzeb projektów związanych z Transportowym Dozorem Technicznym.

14:30 – 15:15

plateLunch

Blok III: Bezpieczeństwo wybuchowe – cz. 1.

15:15 – 15:50

FLACS – Modelowanie rozprzestrzeniania się wybuchów oraz toksycznych i palnych gazów na instalacjach przemysłowych

Kees Van Wingerden
Członek Europejskiej Komisji Standaryzacyjnej (CEN/TC305/WG3, Devices and systems for explosion prevention and protection). Ekspert ds. przyczyn katastrof spowodowanych wybuchem gazów i par cieczy (Piper Alpha, TWA-800). Kierownik zarządzający europejskimi projektami badawczymi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego pyłów i gazów (w tym m.in. DISCOE, MERGE, CREDIT). Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego (w tym m.in. „Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor Cloud Explosions, Flash Fires, and BLEVEs”, Gas Explosion Handbook, „Simulation of dust explosions in spray dryers”).

15:50 – 16:25

Określenie rodzaju i szacowanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem na podstawie nowej normy. Przykład: metan.

Andrzej Wolff
Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Autor lub współautor ponad 90 opracowań Oceny Ryzyka Wybuchu, 100 opracowań Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz kilkudziesięciu audytów bezpieczeństwa, opinii i ekspertyz dla wiodących zakładów przemysłowych w Polsce. Prowadzący licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Wieloletni wykładowca Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

16:25 – 17:00

Zagrożenie wybuchowe w przemyśle chemicznym – jak sobie radzić z niebezpiecznymi pyłami

Claire Lloyd
Od Ponad 10 lat pracuje w obszarze bezpieczeństwa procesowego ze szczególnym uwzględnieniem systemów ograniczających skutki niepożądanego wzrostu lub spadku ciśnienia w instalacji. Doświadczenie zdobywała głównie w branży chemicznej, farmaceutycznej, gazowniczej oraz materiałów sypkich. Odkąd w 2012 roku dołączyła do zespołu REMBE Safety & Control, jednego z wiodących producentów zabezpieczeń przeciwwybuchowych i procesowych oraz wynalazcę bezpłomieniowego systemu odciążającego, stała się odpowiedzialna za działania europejskich partnerów firmy.

17:00 – 17:20

coffee cupPrzerwa kawowa

Blok IV: Pokaz wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych

17:20 – 19:20

plateDemonstracyjny pokaz wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych (transport sprzed hotelu na pobliski poligon zapewnia organizator)

sprawdź jak wygląda przykładowy test na YouTube

19:20 – 20:00

Czas wolny

20:00

plateWspólna kolacja oraz atrakcja wieczoru

Dzień 2. – 7 października 2016

Blok V: Bezpieczeństwo wybuchowe – cz. 2.

9:00 – 9:35

Bezpieczeństwo wybuchowe w kontekscie mieszanin hybrydowych

Hilmar Winkler
Karierę rozpoczął jako inżynier projektu. Działał głównie w obszarze przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego oraz przetwórstwa odpadów. Od 2003 roku stanowi wsparcie dla firm w zakresie systemów ograniczających skutki wybuchu w zakładach przemysłowych.

9:35 – 10:10

Wartość oświetlenia LED w kontekscie pracy w ciężkich warunkach oraz strefach niebezpiecznych

Avelino Casado-Gomez
Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego z 38-letnim doświadczeniem. Współpracował z dziesiątkami firm w zakresie doboru oświetlenia w branży przemysłowej. Specjalizuje się we współpracy z takimi gałęziami przemysłu jak branża chemiczna, petrochemiczna i offshore.

10:10 – 11:45

Ostatnie europejskie (2015) i amerykańskie (2014) wytyczne w zakresie przeciwdziałania pożarom i wybuchom spowodowanym elektrycznością statyczną

Mike O’Brien
Specjalista w zakresie przeciwdziałania zjawisku elektryczności statycznej w strefach zagrożenia wybuchem, w celu eliminacji potencjalnego źródła zapłonu. Autor wielu artykułów oraz prelegent podczas licznych międzynarodowych konferencji. Od 10 lat związany z liderem wśród firm wytwarzających systemy monitorujące stan uziemienia przenośnych lub ruchomych elementów instalacji procesowych (beczki, zbiorniki, cysterny drogowe oraz kolejowe itp.).

11:45 – 12:00

coffee cupPrzerwa kawowa

Blok VI: Bezpieczeństwo pożarowe

12:00 – 12:35

Ocena zagrożenia wybuchem – problemy wyznaczania wiarygodnej wartości przyrostu ciśnienia wybuchu ∆P w pomieszczeniu/hali na etapie uzgadniania projektu budowlanego

Andrzej Wolff
Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Autor lub współautor ponad 90 opracowań Oceny Ryzyka Wybuchu, 100 opracowań Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz kilkudziesięciu audytów bezpieczeństwa, opinii i ekspertyz dla wiodących zakładów przemysłowych w Polsce. Prowadzący licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Wieloletni wykładowca Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

12:35 – 13:10

Istotne kwestie przy projektowaniu oświetlenia awaryjnego

Tomasz Kaźmierczak
Od wielu lat specjalizuje się w zakresie systemów oświetlenia awaryjnego. Współautor wielu projektów i koncepcji oświetlania awaryjnego, zwłaszcza w obiektach przemysłowych. Prowadzący liczne szkolenia z zakresu projektowania i eksploatacji systemów oświetlenia awaryjnego.

13:10 – 13:45

Systemy ochronne – bezpieczeństwo funkcjonalne

dr inż. Michał Górny
Od 1992 związany z GIG – KD „BARBARA”, od 2016 w Departamencie Innowacji i Rozwoju UDT. Kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożenia wybuchem” prowadzonych przez GIG. Przewodniczący KT269 ds. Bezpieczeństwa chemicznego (TC305 mirror) oraz zastępca przewodniczącego KT64 ds. Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych (TC31 mirror) w PKN. Pracuje w Komitecie Stałym ds. dyrektywy ATEX oraz w Grupie Roboczej przy Komitecie Stałym. Współautor nowego poradnika „ATEX 2014/34/EU Guidelines”. Aktywnie pracuje w grupie TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission). Członek Grupy Eksperckiej ds. Dyrektyw przy Polskim Centrum Akredytacji. Autor ponad 50 publikacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

13:45 – 14:45

plateLunch

14:45 – 15:20

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe w aspekcie aktualnych wymagań prawnych i normatywnych

Maciej Freza
Specjalista w zakresie opraw i systemów oświetlenia awaryjnego dla instalacji i budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Od 10 lat związany z branżą systemów przeciwpożarowych. Autor wielu artykułów poświęconych tematyce stanu prawnego oraz nowelizacji aktów prawnych i norm poświęconych oprawom i systemom oświetlenia awaryjnego. Prelegent na seminariach dla biur projektowych, działów utrzymania ruchu i inwestorów poświęconych szerokiemu spektrum zabezpieczeniom w systemach bezpieczeństwa. Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz National Institute Politechnique ENSEEIHT w Tuluzie, gdzie zajmował się alternatywnymi źródłami zasilania dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu konferencji.

Opinie i komentarze

uczestników przyznało konferencji INDEX najwyższą notę w kategorii ogólna ocena wydarzenia.

Tomasz Mitoraj, Maintenance Section Leader
Rockwool Polska


Było nam niezmiernie miło móc uczestniczyć w konferencji INDEX. Mam nadzieję, że będziemy również uczestniczyć w kolejnej, równie owocnej pod względem teoretycznym i praktycznym konferencji.

Marcin Leśniak, Specjalista ds. BHP
Teva Operations Poland sp. z o.o.


Chciałbym podziękować za zorganizowanie seminarium, które było naprawdę wartościowe, ciekawe i bardzo dobrze przygotowane..


Pokaż więcej opinii uczestników

cytat

Bardzo ciekawe tematy przedstawione w trakcie Konferencji, wszystkie wykłady przedstawione w sposób rzetelny i profesjonalny, również dołączone do tych wykładów materiały są wysokiej klasy. Ponadto poprzez to, że w Konferencji brała udział tak duża ilość osób z różnych branż można było dodatkowo zasięgnąć opinii oraz porozmawiać na bardzo różne tematy, niekoniecznie związane z tematem prowadzonych seminariów, a wynikające z codziennych obowiązków wykonywanych w swoich firmach […] Z pewnością w przyszłości skorzystam z kolejnego zaproszenia na Konferencję.


cytat

Wszystkie zagadnienia poruszane na konferencji były przedstawione na bardzo wysokim poziomie.


cytat

Warta wydanych pieniędzy.


cytat

Poziom seminarium pod każdym względem był powyżej moich oczekiwań. Jestem zadowolony z uczestnictwa i będę zachęcał znajomych do wzięcia udziału w następnych edycjach. Oczywiście sam również będę chciał wziąć udział.


cytat

Seminarium zorganizowano na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, mam nadzieję że wiedza zdobyta na wykładach pozwoli mi na nawiązanie bliższej współpracy z innymi uczestnikami seminarium.


Informacje pochodzą z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników poprzedniej konferencji INDEX.

WEŹ UDZIAŁ

Zgłoś swój udział lub zarezerwuj miejsce bez konieczności późniejszego wykupienia

Zaufali nam

Poniżej prezentujemy firmy, które wzięły udział w polskich edycjach konferencji INDEX. Dołącz do nich!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Masz pytanie?

Zadzwoń: 12 632 81 41

Zgłoszenie uczestnictwa / Rezerwacja miejsca


Pobierz formularz PDF

Formularz PDF


Wypełnij formularz ON-LINE

info Zaznacz opcję Zgłoszenie uczestnictwa jeśli chcesz wykupić miejsce już teraz. Na podany adres email zostanie przesłana faktura proforma wraz z danymi do przelewu. Jeśli zdecydujesz się na wariant Rezerwacja miejsca dokonamy dla Ciebie darmowej, niezobowiązującej rezerwacji. Następnie najpóźniej na miesiąc przed konferencją skontaktujemy się z Tobą aby potwierdzić lub anulować rezerwację. Pamiętaj jednak, iż czas trwania promocji, jak również ilość miejsc dostępnych na warunkach promocyjnych jest ograniczona.

Wybierz opcję:*

Imię i nazwisko:*

Nr telefonu:*

Stanowisko:*

E-mail:*

Firma lub organizacja:*

NIP:*

Adres

Uwagi

Wstępna rezerwacja pokoju:*

info Ilość pokoi jest ograniczona - rezerwacja zależy od ich aktualnej dostępności.

Prenumerata:*

Warunki uczestnictwa

Warunkami uczestnictwa w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI INDEX jest zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie płatności na konto organizatora. Aby zgłosić uczestnictwo należy wypełnić, a następnie przesłać do organizatora formularz w postaci on-line lub pliku PDF. Formularz w postaci pliku PDF (pobierz formularz PDF) należy przesłać na adres biuro@strefaex.eu lub numer na fax +48 12 632 81 41. Najpóźniej na 1 miesiąc przed konferencją, a w przypadku późniejszego zgłoszenia – do 5 dni roboczych po terminie przesłania formularza, na podany adres email zostanie przesłana faktura proforma wraz z danymi do przelewu.

Koszt uczestnictwa

Koszt udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI INDEX jest zależny od terminu nadesłania zgłoszenia. W chwili obecnej dostępne są trzy progi cenowe. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia prowadzonych promocji lub stworzenia kolejnych progów cenowych. Każda z wymienionych poniżej cen obejmuje udział w dwóch dniach konferencji oraz pokazie wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych (w tym transport na pobliski poligon), materiały konferencyjne, całodniowe przerwy kawowe, dwa lunche oraz wspólną kolację. Ceny nie obejmują kosztów noclegu.

NAJNIŻSZA CENA

do dnia 07.05.16 (lub do wyczerpania puli miejsc dostępnych na warunkach promocyjnych) otrzymasz gwarancję najniższej ceny w wysokości 1140 PLN netto (w tym 25% rabatu) oraz możliwość darmowej rocznej prenumeraty Expressu Przemysłowego o wartości 100 PLN brutto,

NIŻSZA CENA

do dnia 07.09.16 (lub do wyczerpania puli miejsc dostępnych na warunkach promocyjnych) otrzymasz gwarancję niższej ceny w wysokości 1320 PLN netto (w tym 200 zł rabatu) oraz możliwość darmowej rocznej prenumeraty Expressu Przemysłowego o wartości 100 PLN brutto,

CENA STANDARDOWA

standardowy koszt uczestnictwa poza promocją wynosi 1520 PLN netto.

Uwaga

Członkowie PIPC mają gwarancję otrzymania najniższej ceny w wysokości 1140 PLN przez cały okres przyjmowania zgłoszeń. Warunkiem jest, by w polu Uwagi znajdującym się w formularzu zgłoszeniowym wpisać „Członek PIPC”. Cena nie obejmuje kosztów noclegu.

Czytaj dalej

Rezerwacja hotelu

Zgłaszając udział w konferencji uczestnik ma możliwość dokonania wstępnej rezerwacji pokoju na specjalnych warunkach cenowych (pokoje rezerwowane są w hotelu Best Western Premier oraz w odległym o ok 20 metrów hotelu Efekt Express). Co ważne, ostateczna rezerwacja pokoju uzależniona jest od aktualnej dostępności pokoi w puli przyznanej gościom konferencji. Finalne potwierdzenie rezerwacji (lub informacja o braku dostępnych pokoi) zostanie przesłane na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu trzech dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku braku dostępnych pokoi zgłaszający uczestnictwo, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania takiej informacji, może anulować zgłoszenie bez żadnych konsekwencji, chyba że informacja o braku pokoi była ogłoszona przez organizatora (w szczególności na stronie internetowej konferencji) przed datą przesłania formularza zgłoszeniowego. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Specjalne ceny pokoi wynoszą: 240 złotych netto za pokój SGL (jednoosobowy) oraz 275,00 złotych netto za pokój DBL (dwuosobowy). Cena zawiera śniadanie oraz możliwość korzystania z parkingu hotelowego.

Rezygnacja z udziału

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji należy przesłać na adres biuro@strefaex.eu. W przypadku rezygnacji do dnia 07 września 2016 roku uczestnik nie poniesie względem organizatora konferencji żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kwotą 250 PLN netto. W przypadku gdy uczestnik za pośrednictwem organizatora dokonał rezerwacji pokoju hotelowego, to może on dochodzić zwrotu poniesionych w ten sposób kosztów wyłącznie u władz hotelu.

.

Lokalizacja i wskazówki dojazdu

1 Lokalizacja: Hotel Best Western, ul. Opolska 14a, Kraków
2 Lotnisko: 12 km do Kraków Airport
3 Dworzec PKP: 5,5 km do dworca PKP
4 Autostrada: 4,5 km do autostrady A4
5 Centrum: 6 km do rynku głównego
6 Jak dojadę: kliknij ten link aby przejść do mapy

Zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji

Organizacja i patronat medialny

index-logo

Konferencje INDEX odbywają się w niemal wszystkich zakątkach świata, a za ich organizację odpowiadają członkowie Międzykontynentalnego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego.

W Polsce za organizację konferencji INDEX, a także realizowanych w jej ramach pokazów, odpowiada GRUPA WOLFF.

Za promocję konferencji odpowiadają patronackie czasopisma: Express Przemysłowy, Powder And Bulk oraz Nowoczesne Technologie w Przemyśle.

Organizator

Uczestnik Międzykontynentalnego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego INDEX oraz główny organizator Międzynarodowej Konferencji INDEX w Polsce.

Główny Partner

Center for Business Education jest firmą analityczno-doradczą specjalizującą się w zagadnieniach istotnych dla regulowanych sektorów gospodarczych takich jak: energetyka, paliwa, gaz, sektor wydobywczy oraz szeroko pojęty przemysł.

Patronat honorowy

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

Patronat medialny

EXPRESS PRZEMYSŁOWY to wyjątkowe czasopismo skierowane do ludzi przemysłu, którzy szukają wyzwań i inspiracji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Patronat medialny

Dwumiesięcznik typu business to business, prezentujący zagadnienia techniczne i technologiczne dotyczące procesów przemysłowych, transportu oraz logistyki, związanych z materiałami sypkimi i masowymi.

Patronat medialny

Publicystyczne pismo o rynku petrochemicznym, chemicznym, gazowniczym, energetycznym i ciepłowniczym poruszające aktualną problematykę, tendencje i bolączki w powyższych sektorach.

Dla mediów

Akredytacja dziennikarska

Dziennikarze zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać swoje uczestnictwo przesyłając formularz on-line. Akredytacja dziennikarska zapewnia pełnoprawny udział w konferencji (w tym udział w obiedzie oraz uroczystej kolacji) oraz wydarzeniach towarzyszących.

Zgłoś uczestnictwo

Media Kit dla mediów

Media Kit to przygotowana specjalnie dla mediów paczka najważniejszych informacji o III Międzynarodowej Konferencji INDEX. Znajdują się tu m.in.: opis i dane na temat konferencji, zdjęcia oraz filmy. Wraz ze zbliżającą się konferencją Media Kit będzie uzupełniany o kolejne informacje.

Pobierz Media Kit

-15% dla Ciebie
Podaj swoje dane poniżej i odbierz kupon rabatowy na nasze szkolenia.
Na Twój adres mailowy prześlemy kupon wraz z instrukcją, jak z niego skorzystać. Klikając guzik ODBIERZ KUPON akceptujesz warunki promocji.